Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

SU4Life แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ภายใต้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟัง ผู้ชม หรือผู้รับบริการ มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้ดำเนินการประกาศใช้“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล SU4Life (SU4Life Personal Data Protection Policy)”
เพื่อรองรับการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการให้บริการอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดย SU4Life หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสูงสุด

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลนั้นได้ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า มหาวิทยาลัย ส่วนงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

SU4Life ตระหนักถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินกิจการของ SU4Life เท่านั้น และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการอันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึง SU4Lifeจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบ และให้ความยินยอมด้วยรูปแบบ และวิธีการที่SU4Lifeเห็นสมควร

วัตถุประสงค์การจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิง หรือการให้บริการอื่นใด ผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
 2. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ชม หรือผู้รับบริการ และนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงที่สุด
 3. เพื่อการแจ้งสิทธิประโยชน์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การให้บริการ กิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขายหรือแคมเปญ (Campaign) ต่อผู้บริโภค ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การส่งข้อความ SMS การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดที่องค์กรกำหนด
 4. เพื่อการดำเนินการอันเป็นปกติของการประกอบกิจการขององค์กร เช่น การทำนิติกรรมสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง การสมัครงาน การดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัย หรือการติดต่ออื่นใดของ SU4Life
 5. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการของ SU4Life ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 6. เพื่อดำเนินการทางธุรกรรมในการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ผ่านช่องทางการสื่อสารใด ๆ ของ SU4Lifeทั้งนี้ไม่ว่าการเสนอขายสินค้า หรือบริการนั้นจะดำเนินการโดย SU4Life หรือพันธมิตรทางธุรกิจก็ตาม
 7. เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้า หรือบริการของ SU4Lifeหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามธุรกรรมที่ท่านได้มีต่อ  SU4Life  หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

 ข้อมูลที่จัดเก็บ และระยะเวลาในการจัดเก็บ

                 ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ SU4Life ในการดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. ข้อมูลเพื่อการระบุตัวตน เช่น ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร วัน เดือน ปีเกิด  เป็นต้น
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น  
 3. กรณีท่านเป็นหากท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ท่านยืนยันว่าท่านได้รับความยินยอมจาก ผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เรียบร้อยแล้วแล้วแต่กรณีการที่ท่านเริ่มต้นใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ SU4Life ต่อไป ถือว่า SU4Life ได้รับความยินยอมแล้ว ในกรณีนี้ ระหว่าง SU4Life กับ ท่านหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว SU4Life ไม่รับผิดชอบต่อสิทธิ ความรับผิด หรือการเรียกร้องใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการกระทำของท่านบนเว็บไซต์ และ/หรือแอพพลิเคชั่นของ SU4Life หรือสืบเนื่องมาจากข้อโต้แย้งในวุฒิภาวะของท่านต่อนิติกรรมที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง
 4. ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลข IP Address ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่เว็บไซต์ (Cookies) หรือข้อมูลจากการสมัครรับบริการผ่านแอปพลิเคชั่น
 5. ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต เลขบัญชีธนาคาร หรือข้อมูลด้านการชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินธุรกรรม หรือมีนิติกรรมกับ SU4Life รวมถึงการทำธุรกรรมของบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
 6. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ได้แก่

          – ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ระบบการจดจำใบหน้า เพื่อใช้บันทึกระยะเวลาการทำงาน เป็นต้น

          – ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฏในเอกสาร เช่น เพศ ศาสนา สัญชาติ หรือเชื้อชาติ เป็นต้น

                 SU4Life จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ SU4Life ได้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูล

ข้อยกเว้นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

SU4Life อาจดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

            ในกรณีที่ SU4Life ต้องดำเนินการให้สอดคล้องต่อกฎหมายจึงต้องดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย ได้แก่

             – การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

             – การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ เช่น การปฏิบัติตามคำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งมีอำนาจการกำกับดูแล หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เป็นต้น

 1. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนิติกรรมสัญญา SU4Life จะดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเนื่องมาจากหน้าที่ตามนิติกรรม หรือสัญญาที่ท่านได้มีอยู่กับ SU4Life ได้แก่

             – การให้บริการสื่อสารมวลชนด้วยสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงช่องทางการสื่อสารอื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

             – การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

             – การทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในทางธุรกิจ การลงทุน การร่วมประกอบกิจการ รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเรียกชำระหนี้ที่ค้างชำระต่อ SU4Life

 1. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ

และคุณได้ตกลงว่าประโยชน์ของ SU4Life ในข้อนี้มีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ– การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร เช่น การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การแสดงความคิดเห็น หรือการแจ้งเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

             – การบันทึกภาพ และ/หรือเสียงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมขององค์กร กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการจัดอบรม ประชุม หรือสัมมนาของSU4Life           

 1. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 2. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามอำนาจรัฐที่ SU4Life ได้รับมอบหมาย
 3. การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ การวิจัย หรือสถิติซึ่งจะมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                 ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้ SU4Life อาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลภายนอก ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับของ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่

 1. บริษัทในเครือ หรือ หุ้นส่วน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สนับสนุนทางธุรกิจ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทนหรือที่ปรึกษาของ SU4Life และบริษัทดังกล่าว
 2. หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงาน
  ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น
 3. ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการด้าน
  การศึกษาวิจัย บริษัทรับพัฒนาเทคโนโลยี ผู้สอบบัญชี หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น
 4. ผู้รับโอนสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์ใด ๆ ของ SU4Life
 5. ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริษัทโฆษณา เพื่อแสดงข้อความโฆษณาเกี่ยวกับบริการของ SU4Life   
 6. บุคคลใดตามที่ SU4Life เห็นสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ตามเงื่อนไขนี้

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ SU4Life ดำเนินการจัดเก็บจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้ภายใต้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม นอกจากนั้น SU4Life ยังกำหนดให้บุคลากรขององค์กร หรือผู้รับจ้างภายนอก ดำเนินการตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม  เช่น การเข้ารหัสข้อมูล หรือมาตรการการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจ หรือการดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

SU4Life  เคารพต่อสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งท่านสามารถดำเนินการใช้สิทธิต่าง ๆ อันเป็นไปตามบทบัญญัติทางกฎหมายได้ ดังนี้

 1. สิทธิในการถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

            ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี SU4Life จะดำเนินการดังกล่าวให้แก่ท่านภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ SU4Life ได้รับแจ้งการถอนความยินยอม

 1. สิทธิในการขอเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

             ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง และรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ SU4Life อย่างไรก็ดี SU4Life อาจปฏิเสธคำขอของท่านในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น

 1. สิทธิในการให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

            ในกรณีที่ SU4Life ได้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานได้โดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังนี้

             – ขอให้SU4Lifeส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

             – ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่SU4Lifeส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

 1. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 1. สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเจ้าของข้อมูลได้

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเจ้าของข้อมูลได้ อย่างไรก็ดี SU4Lifeอาจดำเนินการปฏิเสธการร้องขอดังกล่าวหากมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามบทบัญญัติทางกฎหมาย

 1. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้SU4Lifeระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ตามเหตุที่กฎหมายได้บัญญัติให้สิทธิไว้

 1. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

SU4Life จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง อย่างไรก็ดีในกรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ SU4Life ดำเนินการจัดเก็บไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลง ท่านมีสิทธิร้องขอต่อ SU4Lifeให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันหรือสมบูรณ์ได้

 1. สิทธิในการร้องเรียน

หากท่านเห็นว่าSU4Lifeในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  สามารถดำเนินการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญต่อไปได้                                   

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งว่า การดำเนินกิจการของ SU4Life อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์ (Server) ตั้งอยู่นอกประเทศไทย หรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยระบบประมวลผลแบบคราวด์ (Cloud) ซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย

                  หาก SU4Life มีความจำเป็นต้องดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่ามาตรฐานของกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย SU4Life จะดำเนินการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ รวมถึงเป็นการกระทำที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถดำเนินการได้

 

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากสื่อสังคม (Social Media)

                  กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสมัครสมาชิก หรือขอรับบริการจาก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันใด ๆ ของSU4Life ผ่านบัญชีผู้ใช้งานที่ท่านได้สมัครไว้กับผู้ให้บริการสื่อสังคม (Social Media) รายอื่น ๆ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ SU4Life ในการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายของผู้ให้บริการสื่อสังคม (Social Media) นั้น ๆ รวมถึงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ SU4Life

การแก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

                 SU4Life อาจดำเนินการพิจารณาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้  SU4Life จะได้ดำเนินการประกาศผ่านเว็บไซต์ของSU4Lifeหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เห็นสมควรต่อไป

การติดต่อ

                  กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                  เลขที่  :  22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 

                  โทรศัพท์  :    06-5936-5560  

                   E-mail     :  [email protected]

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล SU4Life  (SU4Life Personal Data Protection Policy) ฉบับนี้ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานของ SU4Life ทราบ และ
ถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดต่อไป  

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

SU4Life by Silpakorn University

SU academic credit bank, the credit accumulation registration system by our higher education institutional staff for learners who attend various courses in short courses, training or long-term courses at the diploma level or bachelor's degree of higher education institutions that are organized for educational management and obtained from this system..

Terms Privacy policy

© 2023 All rights reserved.